29.11.2018

„Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда”

        „Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно […]
31.05.2018

„Дони Стайл“ ЕООД публикува тръжна документация за кандидатстване по процедура за определяне на изпълнител тип „Избор с публична покана“

Във връзка с изпълнението на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002-0536-C01 „Укрепване на управленския капацитет на Дони Стайл ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система […]
31.05.2018

„Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Укрепване на управленския капацитет на „Дони Стайл“ ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите“

„Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Укрепване на управленския капацитет на „Дони Стайл“ ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите“ […]