КРЪГЛА МАСА 25.07.2020

Дони Стайл ЕООД организира кръгла маса за представяне и мултиплициране на резултатите от проект №BG16RFOP002-3.004-0191-C01 „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда“