„Дони Стайл“ ЕООД публикува тръжна документация за кандидатстване по процедура

 

Във връзка с изпълнението на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0191-C01 „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Процедура №BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, „Дони Стайл“ ЕООД публикува тръжна документация за кандидатстване по процедура за определяне на изпълнител тип „Избор с публична покана“ с предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, необходимо за внедряване на пилотна ресурсноефективна технология, оптимизираща производството на дамски облекла по обособени позиции”:

ОП 1: Автоматична CAD/CAM система

ОП 2: Специализирани текстилни машини

ОП 3: Машини за довършителни операции

Тръжната документация е публикувана също на интернет сайта на ИСУН 2020 –  https://eumis2020.government.bg и на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС – https://www.eufunds.bg/. Крайният срок за подаване на оферти е 14.02.2020 (петък). Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата. Сесията по отваряне на оферти ще се проведе на 17.02.2020 г. (понеделник) от 11:00 ч. на адреса на „Дони Стайл“ ЕООД: област Габрово, община Дряново, гр. Дряново, п.к. 5370, УЛ.”ШИПКА” No 148.

 

По-долу може да намерите прикачен пакета с документи, необходими за кандидатстване по тръжната процедура.

 

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

 

 

06.02.2020 г.                                                                                                                          С уважение,

„Дони Стайл“ ЕООД

 

Deklaraciya za dobro izpulnenie_Kandidati Deklaraciya za validnost_Kandidati Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160_Doni Stail Prilojenie 3.6_Metodika za ocenka na OP 3_Doni Stail Resursna Prilojenie 3.6_Metodika za ocenka na OP 2_Doni Stail Resursna Prilojenie 3.6_Metodika za ocenka na OP 1_Doni Stail Resursna Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160_Дони Стайл_Ресурсна Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160 Prilojenie 3.7. Deklaraciya po ZUSESIF Prilojenie_З_Tehnicheska specifikaciq Дони Стайл_fin proektodogovor_OP 1_Doni Stail EOOD proektodogovor_OP 2_Doni Stail EOOD proektodogovor_OP 3_Doni Stail EOOD