„Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда”

 

 

 

 

„Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 780 800.00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ представлява 546 560.00 лева или 70% от очакваните допустми разходи по проекта и 234 240.00 лв. собствено съфинасиране от бенефициента. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца.

 

За по-подробна информация, моля изтеглете файла с описанието на проекта по-долу.

 

 

 

29.11.2018 г.                                                                                                                          С уважение,

„Дони Стайл“ ЕООД

 

 

—————————————————— www.eufunds.bg  ————————————————

Проект №BG16RFOP002-2.002-0536 -C01 „Укрепване на управленския капацитет на Дони Стайл ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ:

Prilojenie 2.16.2_Plakat

Публикация проект ОПИК Дони Стайл