„Дони Стайл“ ЕООД публикува тръжна документация за кандидатстване по процедура за определяне на изпълнител тип „Избор с публична покана“

Във връзка с изпълнението на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002-0536-C01 „Укрепване на управленския капацитет на Дони Стайл ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, „Дони Стайл“ ЕООД публикува тръжна документация за кандидатстване по процедура за определяне на изпълнител тип „Избор с публична покана“ с предмет:

“Доставка и въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процеси и специализирано оборудване и периферия, необходими за функциониране на системата по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процеси

Обособена позиция 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване и периферия за функциониране на софтуерна система”

Тръжната документация е публикувана също на интернет сайта на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС – https://www.eufunds.bg/ . Крайният срок за подаване на оферти е до 00:00 часа на 01.09.2017 г. (петък). Сесията по отваряне на оферти ще се проведе на 07.09.2017 г. (четвъртък) от 11:00 ч. на адреса на „Дони Стайл“ ЕООД: област Габрово, община Дряново, гр. Дряново, п.к. 5370, УЛ.”ШИПКА” No 148.

По-долу може да намерите прикачен пакета с документи, необходими за кандидатстване по тръжната процедура.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

24.08.2017 г.

 

С уважение,
„Дони Стайл“ ЕООД

—————————————————— www.eufunds.bg ———————————————–

Проект №BG16RFOP002-2.002-0536-C01 „Укрепване на управленския капацитет на Дони Стайл ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Файлове за изтегляне:
Тръжна документация