„Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Укрепване на управленския капацитет на „Дони Стайл“ ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите“

 „Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Укрепване на управленския капацитет на „Дони Стайл“ ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 256 347.00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ представлява 179 442.90 лева или 70% от очакваните допустми разходи по проекта и 76 904.10 лв. собствено съфинасиране от бенефициента. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

За по-подробна информация, моля изтеглете файла с описанието на проекта по-долу.

14.03.2018 г.

 

С уважение,
„Дони Стайл“ ЕООД

Файлове за изтегляне:
„Публикация проект по ОПИК Дони Стайл ЕООД“